Москва
+7-929-527-81-33
Вологда
+7-921-234-45-78
Вопрос юристу онлайн Юридическая компания ЛЕГАС Вконтакте

Статьи

Новости от 24 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 24.09.2018 11:33

 

Постановление ЕСПЧ от 30 января 2018 года по делу "Компания "Секмадиенис Лтд." (Sekmadienis Ltd.) против Литвы" (жалоба N 69317/14).

В 2014 году компании-заявительнице была оказана помощь в подготовке жалобы. Впоследствии жалоба была коммуницирована Литве.

По делу успешно рассмотрена жалоба на назначение коммерческой компании штрафа за распространение рекламы одежды с изображением надписей религиозного содержания. По делу допущено нарушение требований статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Подробнее...

Новости от 23 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 23.09.2018 14:46

 

Постановление ЕСПЧ от 22 февраля 2018 года по делу "Телевизионная компания "Альфа спутник" против Греции (Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia v. Greece)" (жалоба N 72562/10).

В 2010 году компании-заявительнице была оказана помощь в подготовке жалобы. Впоследствии жалоба была коммуницирована Греции.

По делу успешно рассмотрена жалоба на применение к компании-заявительнице санкции за трансляцию видеозаписей. По делу допущено нарушение требований ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении одного эпизода событий и установлено отсутствие нарушения относительно другого.

 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Подробнее...

Дополнения от 22 сентября 2018 года к практике в Вологодском областном суде

Обновлено 22.09.2018 10:59

 

Постановление Президиума Вологодского областного суда от 27.08.2018 N 44Г-31/2018

Требование: О возложении обязанности по обеспечению обмена ранее предоставленных по заявкам газовых баллонов, независимо от срока их эксплуатации, и предоставлению кассового и товарного чеков с указанием номера газового баллона.

Обстоятельства: Ответчик, по мнению истца, нарушил требования действующего законодательства в части отказа потребителям в обмене газовых баллонов, находящихся в эксплуатации 40 и более лет, предоставленных по заявкам потребителей без учета срока их эксплуатации. Кроме того, в выдаваемом потребителю товарном чеке отсутствует необходимая информация о газовом баллоне.

Решение: Дело направлено на новое рассмотрение.

 

Постановление Президиума Вологодского областного суда от 20.08.2018 N 44Г-30/2018

Требование: Об обращении взыскания на заложенное имущество, взыскании расходов на уплату государственной пошлины.

Подробнее...

Дополнения от 22 сентября 2018 года к анализу судебной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

Обновлено 22.09.2018 10:37

 

Информация о Постановлении ЕСПЧ от 27.02.2018 по делу "Черня (Cernea) против Румынии" (жалоба N 43609/10)

По делу обжалуется отстранение от дополнительных выборов политической партии, не прошедшей избирательный барьер на последних всеобщих выборах. По делу не было допущено нарушения требований статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

 

Информация о Постановлении ЕСПЧ от 27.02.2018 по делу "Синкова (Sinkova) против Украины" (жалоба N 39496/11)

Подробнее...

Новости от 22 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 22.09.2018 07:43

 

Пресуда на ЕСЧП од 13 октомври 2016 година во случајот Китановска-Станојковиќ и други против Македонија (жалба бр 2319/14).

Во 2014 година, жалителите беа помогнати при подготовката на жалбата. Потоа, жалбата беше доставена до Македонија.

Во случајот, жалбата на жалителите за ненавремено извршување на казната што му била изречена на обвинетиот, осудена за брутален напад врз жалителите, била успешно разгледана. Случајот вклучува повреда на барањата од член 2 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи.

 

ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

Подробнее...

Новости от 21 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 21.09.2018 13:21

 

EGMR-Urteil vom 18. Oktober 2016 in der Rechtssache Vukota-Bojic gegen die Schweiz (Beschwerde Nr. 61838/10).

Im Jahr 2010 wurde der Klägerin bei der Vorbereitung der Beschwerde geholfen. Anschließend wurde die Beschwerde der Schweiz mitgeteilt.

In diesem Fall wurde eine Beschwerde zur geheimen Überwachung der täglichen Aktivitäten des Antragstellers, die von der Versicherungsgesellschaft bei der Beilegung des Streitfalls über den Versicherungsfall organisiert wurde, erfolgreich geprüft. Im Falle eines Verstoßes gegen die Anforderungen von Artikel 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

 

UMSTÄNDE DES FALLES

Подробнее...

Новости от 20 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 20.09.2018 14:21

 

ՄԻԵԴ-ի վճիռը 2016 թ. Հոկտեմբերի 27-ին Վարդանյան եւ Նանուշյան ընդդեմ Հայաստանի դեպքում (բողոք № 8001/07):

2007-ին դիմումատուներին աջակցել են բողոքի պատրաստման հարցում: Դիմումը հետագայում փոխանցվեց Հայաստան:

Դիմումատուն հաջողությամբ դիմել էր դատավորի բացատրությանը դիմումատուների բողոքը, որ կողմի համաձայնությունը համաձայնագիրն ընդունելու մերժումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ գործի արդյունքների վրա: Գործը ներառում էր Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի եւ Կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության 1-ին հոդվածի պահանջների խախտում:

 

Գործի եզրակացությունները


Առաջին դիմումատուն բողոքել է, որ ինքը կամայականորեն զրկվել է իր տնից եւ հողից, եւ հետագայում նրան հերքել են արդար դատաքննությունը: Նա, մասնավորապես, դժգոհել է, որ դատավորներից մեկը ներգրավված է իր գործի անաչառ չի եղել, քանի որ նա փորձում էր ստիպել նրան ստորագրել ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համաձայնագիրը, սպառնալով նրան բացասական հետեւանքների մերժման:

Подробнее...

Новости от 19 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 19.09.2018 15:00

 

Euroopa Inimõiguste Kohtu 8. novembri 2016. aasta otsus Pencka v. Estonia puhul (Avalduse nr 64160/11).

2011. aastal abistati kaebuse esitajal. Seejärel edastati kaebus Eestile.

Juhtumiga võeti edukalt ette kaebus selle kohta, et kohtu keeldumine pidada suulist ärakuulamist väikeste nõuete kohta ei ole olulisi põhjuseid. On rikutud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 6.

 

KOHTUMISE KOHTA


Taotlejat, Soome kodanikku mõisteti süüdi mõistetud mõrv Eesti kohtus ja lähetati üle Soome oma karistuse kandmiseks. Ta oli kohtusse kaevatud Eesti kohtusse. Võttes arvesse nõude väheolulist maksumust, vaadati see läbi vastavalt lihtsustatud menetlusele (väiksemate nõuete puhul) ja hageja suulise menetluse taotlus lükati tagasi. Tavaprotsessi käigus heitis hageja kahtluse alla, et suulise ärakuulamise puudumine võis teda ja kahte tunnistajat, keda ta soovis kutsuda, võimalust tunnistada.

Подробнее...

Новости от 18 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 18.09.2018 10:38

 

Kaos GL Derneği v. Türkiye (Kaos GL - Türkiye) davasında 22 Kasım 2016 tarihli AİHM kararı (4982/07 no'lu şikayet).

2007 yılında başvurucu derneğe şikâyetin hazırlanmasında yardımcı olunmuştur. Daha sonra şikayet Türkiye'ye bildirildi.

Durumda, "pornografi" ile ilgili bir makaleyi içeren dergi numarasının tüm kopyalarının el konulması ve el konulması için beş yıldan uzun bir süre zarfında bir şikayet incelenmiştir. Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 10. maddesinin şartlarının ihlal edildiğini içeriyordu.

 

OLAYIN DURUMU


LGBT topluluğunun haklarının korunmasından sorumlu dernek, başvuranın yayınladığı sayıya ait tüm kopyaları, 2006 yılı Temmuz ayında yetkililer tarafından ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak "pornografi" konusunda yayınlanan bazı yazı ve görsellerin içeriği, bu konudaki kamu ahlakını koruma ilkesi ile çelişmektedir. Yargıtay'ın kararından sonra Şubat 2012'de derginin kopyalarının toplatılması iptal edildi.

Подробнее...

Дополнения от 17 сентября 2018 года к анализу судебной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

Обновлено 17.09.2018 15:55

 

Информация о Постановлении ЕСПЧ от 22.02.2018 по делу "Телевизионная компания "Альфа спутник" против Греции (Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia v. Greece)" (жалоба N 72562/10)

По делу обжалуется применение к компании-заявительнице санкции за трансляцию видеозаписей. По делу допущено нарушение требований ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении одного эпизода событий и установлено отсутствие нарушения относительно другого.

 

Информация о Постановлении ЕСПЧ от 13.02.2018 по делу "Цезарь и другие против Украины (Tsezar and Others v. Ukraine)" (жалоба N 73590/14 и другие)

По делу обжалуется отсутствие доступа к суду в регионе, который более не контролируется властями государства-ответчика. По делу не было допущено нарушения требований пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

 

Информация о Решении ЕСПЧ от 06.02.2018 по делу "Адыгюзель против Турции (Adiguzel v. Turkey)" (жалоба N 7442/08)

Подробнее...

Дополнения от 17 сентября 2018 года к практике в Вологодском областном суде

Обновлено 17.09.2018 14:32

 

Решение Вологодского областного суда от 13.02.2017 N 3а-10/2017

О признании недействующим решения Совета сельского поселения Миньковское Бабушкинского муниципального района Вологодской области от 28.01.2016 N 6 "О приостановлении действия решения Совета сельского поселения от 24 декабря 2015 года N 66 "Об утверждении порядка обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности главы сельского поселения".

 

Апелляционное определение Вологодского областного суда от 03.02.2017 N 33а-569/2017

Требование: О признании незаконным распоряжения органа местного самоуправления.

Подробнее...

Новости от 17 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 17.09.2018 14:00

 

απόφαση του ΕΔΑΔ της 22ας Φεβρουαρίου 2018, στην υπόθεση των «Τηλεόραση εταιρείας» δορυφορική Άλφα «κατά της Ελλάδα (Άλφα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Tileorasi Ανώνυμη Εταιρεία κατά. Ελλάδα)» (καταγγελία Ν 72562/10).

Το 2010, η αιτούσα εταιρεία υποβοηθήθηκε στην προετοιμασία της καταγγελίας. Στη συνέχεια, η καταγγελία κοινοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Η καταγγελία σχετικά με την αίτηση στην αιτούσα εταιρεία για την επιβολή κυρώσεων για τη διαβίβαση βιντεοσκοπημένων εγγραφών εξετάστηκε με επιτυχία στην υπόθεση. Σε περίπτωση παραβίασης των απαιτήσεων του άρθρου. 10 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών για ένα μόνο επεισόδιο γεγονότων και δεν διαπίστωσε παραβίαση του άλλου.

 

Επί της περιπτώσεως

Подробнее...

Новости от 16 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 16.09.2018 07:38

 

Reisner / Türkiye davasında 01 Aralık 2016 tarihli AİHM kararı (şikayet no. 46815/09).

2009 yılında başvurucu şikayetin hazırlanmasında yardımcı olmuştur. Daha sonra şikayet Türkiye'ye bildirildi.

Durumda, başvuran, bankanın yasadışı olarak ele geçirilmesi nedeniyle hissedar olarak kendisine maddi zarar vermekten şikayetçi olmuştur. Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 6. maddesinin ve Sözleşmenin 1 No'lu Protokolünün 1. maddesinin ihlal edildiğini içeriyordu.

 

OLAYIN DURUMU

Подробнее...

Новости от 15 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 15.09.2018 06:45

 

Постанова ЄСПЛ від 08 грудня 2016 року по справі "Чернецький проти України (Chernetskiy v. Ukraine)" (заява N 44316/07).

У 2007 році заявнику була надана допомога в підготовці заяви. Згодом заява була комунікувати Україні.

У справі успішно розглянута скарга на невиправдані затримки у видачі укладеним свідоцтва про розірвання шлюбу, необхідного для вступу в повторний шлюб. У справі допущено порушення вимог статті 12 Конвенції.

 

Обставини справи


Заявник скаржився до Європейського Суду відповідно до статті 12 Конвенції на те, що в 2005 - 2008 роках йому перешкоджали у вступі в повторний шлюб, оскільки він відбував 15-річний термін позбавлення волі і не мав дозволу на відвідування органу реєстрації актів цивільного стану для отримання свідоцтва про розлучення після розірвання свого колишнього шлюбу. Після прийняття нового законодавства заявник отримав свідоцтво про розірвання шлюбу в тюрмі в лютому 2009 року.

Подробнее...

Новости от 10 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 10.09.2018 17:18

 

The complaint successfully examined the applicant's detention and subsequent conviction, which, in the applicant's opinion, are unlawful. The case involved a violation of the requirements of article 5, paragraph 1, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

In 2005, the applicant was assisted in the preparation of the аpplication. Subsequently, the аpplication was communicated to the Russian Federation.

In his complaint, the applicant, who was a citizen of Ukraine, complained that his detention and subsequent conviction by the court in the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika in 2002 were unlawful. After the applicant's death in 2006, his mother supported the complaint.

On 30 May 2017, on a complaint lodged by the applicant, the Court noted that the applicant's complaints did not fall within the jurisdiction of Ukraine and therefore declared the complaint inadmissible for examination on the merits. The European Court held by six votes in favor, one against, that in the present case the authorities of the Republic of Moldova did not violate any provisions of the Convention, and the authorities of the Russian Federation violated the requirements of Article 5 § 1 of the Convention (right to liberty and security of the person), and obliged the Government of the Russian Federation to pay the applicant EUR 20,000 in respect of non-pecuniary damage.

Подробнее...

Новости от 09 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 09.09.2018 14:23

 

In the case, the applicant successfully complained that the trial against him on charges of a criminal case was not fair, since prior to the decision of the verdict the prosecutor and the investigator gave interviews that violated the presumption of innocence. The case involved violations of paragraphs 1, 2 and subparagraph "d" of paragraph 3 of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

In 2007, the applicant was assisted in preparing the аpplication. Subsequently, the аpplication was communicated to the Russian Federation.

In his complaint, the applicant, the former head of the internal security service of Yukos, complained that the trial against him on charges of a criminal case was not fair, since prior to the decision of the verdict the prosecutor and the investigator gave interviews that violated the presumption of innocence. The applicant also challenged the refusal to conduct a new handwriting examination in the presence of opposing opinions of a specialist and an expert.

On 6 June 2017, on the application lodged by the applicant, the Court unanimously held that in the present case the Government violated the requirements of paragraphs 1 and 2 and 6 (d) of Article 6 of the Convention (the right to a fair trial) and ordered the respondent State to pay the applicant EUR 7 800 in respect of non-pecuniary damage.

The ECHR judgment of 06 June 2017 in the case of Pichugin v. The Russian Federation (аpplication no. 38958/07).


Source of publication: http://espchhelp.ru/blog/840-pichugin-c-russia .

 

 

In the case, the complaint on the failure to provide proper medical assistance to the applicant, the applicant's lack of an effective remedy was successfully considered. The case involved violation of the requirements of articles 3 and 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Подробнее...

Дополнения от 08 сентября 2018 года к практике в Вологодском областном суде

Обновлено 08.09.2018 08:14

 

Апелляционное определение Вологодского областного суда от 10.08.2018 N 33-4193/2018

Обстоятельства: Определением отказано в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки исполнения решения суда, поскольку должником не доказано наличие исключительных обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда и позволяющих рассрочить исполнение судебного решения, а заявленный период рассрочки является длительным.

Решение: Определение оставлено без изменения.

 

Апелляционное определение Вологодского областного суда от 10.08.2018 N 33-4169/2018

Требование: Об освобождении самовольно занятого земельного участка.

Обстоятельства: Опора возведена без согласия истца.

Решение: В удовлетворении требования отказано.

 

Апелляционное определение Вологодского областного суда от 10.08.2018 N 33-4089/2018

Требование: О взыскании компенсации морального вреда, расходов по оплате юридических услуг, расходов на уплату государственной пошлины.

Подробнее...

Дополнения от 08 сентября 2018 года к анализу судебной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

Обновлено 08.09.2018 08:01

 

Постановление ЕСПЧ от 09.01.2018 "Дело "Ревтюк (Revtyuk) против Российской Федерации" (жалоба N 31796/10)

По делу обжалуется жалоба заявителя на то, что суд, вынесший постановление о заключении его под стражу, а также суды, продлявшие срок данной меры пресечения, не были беспристрастными. По делу были допущены нарушения требований пункта 4 статьи 5 Конвенции постановлением районного суда о мере пресечения, а остальные постановления о мере пресечения не нарушали пункт 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

 

Постановление ЕСПЧ от 07.11.2017 "Дело Ахлюстин (Akhlyustin) против Российской Федерации" (жалоба N 21200/05)

По делу обжалуется жалоба заявителя на то, что он подвергся скрытому наблюдению и что уголовное разбирательство в отношении него было несправедливым. По делу допущено нарушение требований статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

 

Постановление ЕСПЧ от 07.11.2017 "Дело "Пухачев и Зарецкий (Pukhachev and Zaretskiy) против Российской Федерации" (жалобы NN 17494/16 и 20203/16)

Подробнее...

Новости от 08 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 08.09.2018 06:58

 

Sentencia ECHR de 09 de enero de 2018 en el caso de López Ribalda y otros c. España (demanda núm. 1874/13).

En 2013, se ayudó a los solicitantes a preparar la demanda. Posteriormente, la demanda fue comunicada a España.

En el caso, los solicitantes se quejaron con éxito del establecimiento de un sistema oculto de videovigilancia llevado a cabo por el empleador detrás de los cajeros en la tienda, por violación de su derecho a la privacidad. En el caso hubo una violación de los requisitos del artículo 8 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El caso no violaba los requisitos del artículo 6, párrafo 1, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

 

CIRCUNSTANCIAS DEL CASO


Los solicitantes trabajaron como cajeros en un supermercado. Para llevar a cabo una auditoría sobre el hecho de la escasez, el empresario establecido en el sistema de vigilancia tienda incluye la cámara visible (que se informó a los solicitantes) y ocultos (que no son notificados de los solicitantes). Los solicitantes fueron despedidos después de que pudieron ver que estaban robando productos en los registros de las cámaras de video. La Corte Europea de los candidatos afirmó, entre otras cosas, que la vigilancia de vídeo oculta, establecido por su empleador, violó su derecho a la intimidad, garantizado por el artículo 8 de la Convención.

Подробнее...

Новости от 06 сентября 2018 года из блога, посвященного практике в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ

Обновлено 06.09.2018 13:52

 

Gjykimi i GJEDNJ-së i 11 janarit 2018 në çështjen Sharhhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë (ankimi nr. 10613/16).

Në vitin 2016, aplikantët u ndihmuan në përgatitjen e ankimi. Më pas, ankimi iu komunikua Shqipërisë.

Në rastin e sukses shqyrtuar ankesën e ankuesve në lidhje me dështimin e autoriteteve vendore për të ekzekutuar një urdhër të gjykatës për zbatimin e masave të përkohshme në formën e pezullimit të prishjen e pronës, si dhe autoritetet e dështuar për të siguruar zbatimin e vendimit të gjykatës për masat e përkohshme të sigurimit që e bëri të pamundur për shqyrtimin e duhur të meritave . Ajo kishte pasur shkelje të nenit 6 të kërkesave të pikës 1, të nenit 8, të nenit 13, konsiderohet në lidhje me Nenin 8 të Konventës, nenit 1 të Protokollit N 1 të Konventës, nenin 13 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, konsiderohet në lidhje me nenin 1 të Protokollit N 1 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore.

Подробнее...